Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for ordrer via Labelless Studio webshoppen.
Handelsbetingelser fastlægger det grundlag, vi arbejder ud fra, når du handler direkte på Labelless Medias hjemmeside www.labellessmedia.com.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Virksomhed er:
Labelless Media ApS
CVR-nr.: 40319603
Vesterå 14. 1. sal
9000, Aalborg

 

Forsendelse og returnering

Når du har bestilt og betalt via hjemmesiden, modtager du to mails: (1) Ordrebekræftelse på dit køb og (2) Uddybende informationer om dine videoer. I den sidstnævnte er det vigtigt, at du udfylder informationerne korrekt, da disse vil definere hvilke videoer, der produceres. Taster du forkert i indsendelsen af denne blanket, forbeholder Labelless Media sig retten til at fakturere et gebyr på DKK 500 ex moms for manuel håndtering af rettelsen. Dette gebyr gør sig gældende pr. video med fejlinformation.

Ved indsendelse af blanketten modtager du en tredje mail, der bekræfter, at Labelless Media har modtaget informationen. Her vil det også blive påpeget, at det næste step er at sende produkterne til Labelless studiet. Dette gøres på følgende adresse:

Labelless Media ApS
Stenholm 18
9400, Nørresundby
Denmark

Ved forsendelse af produkt(er) er det dit ansvar at skrive ordrenummer fra ordrebekræftelsen på kassen, så Labelless Media kan matche din forsendelse med dit/dine produkt(er). Ønsker du desuden at få returneret dit produkt, skal du vedlægge en returseddel. Såfremt der ingen returseddel er vedlagt, frasiger du dig retten til at få produkt(er) returneret. Der kan gå op til 10 hverdage, før produkter returneres fra studiet. Labelless Media er ikke ansvarlig for produkter under levering til og fra studiet. Skulle der i forbindelse med ovenstående opstå nødvendighed for manuel kontakt med Labelless Media, forbeholdes retten til at fakturere et gebyr på DKK 500 ex moms.

 

Levering af content

Labelless Media bestræber sig på at levere content inden for 20 hverdage fra modtagelse. Levering sker digitalt via en cloud, og materialet leveres i 4K opløsning, 1:1 format. Eventuelle rettegange er ikke inkluderet i Labelless Studio prisen, og såfremt kunden ønsker dette, kan det aftales mod et gebyr. Labelless Media er ikke forpligtet til at tage imod denne form for ordre.

 

Størrelse på produkter

Det totale mål af et enkelt produkt må ikke overstige 100 x 100 x 100, målt i cm. Længden på produktets længste side må ikke overstige 200 cm. Produktet skal ankomme samlet - eller maksimalt bestå af tre dele, der kan sammensættes uden værktøj eller lignende. Såfremt tilsendte produkter ikke overholder disse krav, vil der blive opkrævet et ekstra gebyr på minimum DKK 1000 ex moms.

 

Generelle handelsbetingelser

 

Anvendelse

Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Labelless Medias, CVR-nummer 40319603, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for Labelless Studio til erhvervskunder.

 

Aftalegrundlag

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 

Serviceydelser

Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

Pris og betaling

Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser før serviceydelsen finder sted, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

Forsinket betaling

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker.

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden digitalt via anvendelse af Virksomhedens webshop. Er dette ikke muligt skal det ske skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

Levering

Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden inden 3 arbejdsdage, kan den ikke senere gøres gældende.

 

Forsinket levering

Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 10 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

Ansvar

Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning. Labelless Media er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, med de nedenfor anførte begrænsninger. Labelless Media er ikke ansvarlig for indholdet af materiale efter godkendelse af kunden. Ligeledes påhviler ansvaret for materialets videre brug ikke Labelless Media, og der kan ikke rettes krav i den anledning mod Labelless Media. Labelless Media kan ikke holdes ansvarlige, hvis der sker tilbagetrækning af samtykke fra medvirkende i videoerne.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

Immaterielle rettigheder

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Rettigheder. Ved aftalens opfyldelse overdrager Labelless Media rettighederne til materialet/videoerne til kunden. Medmindre andet er særskilt aftalt, vil Labelless Media fortsat bevare brugsretten til materialet i det omfang og med det formål at brande og markedsføre Labelless Media. Råmateriale, der ikke er redigeret eller brugt, tilhører udelukkende Labelless Media og kan ikke forventes bevaret.

 

Fortrolighed

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

 

Behandling af personhenførbare oplysninger

Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation forstået i bred forstand.

Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte CEO, Peter Møller Jensen, på mail peter@labellessmedia.com.

 

Gældende lov og værneting

Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

Andre betingelser

Fortrydelsesret. Ifølge almindelig dansk lovgivning om salg mellem erhverv er der ingen fortrydelsesret på køb, heller ikke ordrer hvor købet er foretaget gennem hjemmesiden.